The Extreme Machine

Eustis, Florida, United States
Year: 1964
Mileage: 90,865
Make: Replica/Kit Makes

1972 Chevy C/10

Fulton, Maryland, United States
Year: 1972
Mileage: 140,000
Make: Chevrolet

66 Cobra

Dayton, Ohio, United States
Year: 1966
Mileage: 1,100
Make: Replica/Kit Makes

1967 Cobra Replica

Fountain Hills, Arizona, United States
Year: 1967
Mileage: 2,121
Make: Replica/Kit Makes